R&D център към Ulkar Kimya

R&D център към Ulkar Kimya
Ulkar Kimya е акционерно дружество, свързано с Ulkar Holding, специализирано в производството на активни фармацевтични съставки и микропелети с обвивка. То се намира в Организираната промишлена зона на Черкезкьой в района на Текирдаг. Със своята модерна инфраструктура, Ulkar Kimya е научно-изследователски център, одобрен от Министерство на промишлеността в края на 2018.

Лабораториите в научно-изследователския център към Ulkar Kimya са създадени за разработване на генерични активни вещества с академичен персонал от 15 души. Дейностите в тези лаборатории включват патентни изследвания, разработване на процеси, разработване на аналитични методи и валидиране на активните фармацевтични съставки, които ще бъдат разработени, както и изготвяне на регистрационни досиета на фармацевтичните субстанции и развитие до достигане на производство за търговска цел. Развитието на процеса на генеричната активна фармацевтична съставка, която трябва да бъде новоразработена, се проектира в лабораторен мащаб, след което се развива съответно до пилотно и търговско производство. Центърът също така работи с чуждестранни партньори за увеличаване на местното производство и намаляване на чуждестранната зависимост чрез осъществяване на проекти за разработка и трансфер на технологии. Друга цел на тези лаборатории е да извършат оптимизации на процесите, които постепенно ще повишават производствената ефективност с цел по-добро използване на родните ресурси.