Нашият подход към служителите

Нашият подход към служителите
Нашият подход към служителите е фокусиран върху оценяването на тяхната удовлетвореност и подпомагането на работния им процес и тяхното професионално развитие.

Когато казваме “Вие сте ценни”, ние предлагаме на служителите на Nobel работна среда, в която те се чувстват комфортно, в която идват с желание, но наред с това им предлагаме и обучения и кариерно развитие, като залагаме на тяхната постоянна удовлетвореност.

В нашите взаимоотношения и сфера на влияние, ние се отнасяме еднакво към всички наши служители, без дискриминация по религия, език, раса, пол или етническа принадлежност, уповавайки се на принципите за равенство и безпристрастност.

В Nobel подкрепяме промяната. Ние следваме възможностите, демонстрираме смелост и увереност във всички процеси на промяна и съответно преодоляваме препятствията.

В Nobel вземаме ефективни решения. Ние мислим стратегически и преодоляваме несигурността. Вземаме рационални решения след като установим причинно-следствените връзки.

В Nobel сме фокусирани върху резултатите. Ние следваме определени планове и разработваме алтернативни сценарии, които отговарят на изискванията. Преценяваме проблемите и ги разрешаваме.

В Nobel развиваме таланти. Ние подкрепяме професионалното развитие на служителите в Nobel. Провеждаме ефективни обучения, прилагаме менторски практики, получаваме и връщаме конструктивна обратна връзка. Поощряваме успеха, възнаграждаваме го и системно организираме обучения.

В Nobel подкрепяме екипната работа. Ние общуваме открито в условията на позитивна работна среда, в която всеки показва уважение към другия.